Regulamin sklepu

 

Regulamin Sprzedawcy www.herman-chorzow.com

Chełm Śląski 22.05.2018

I.        DEFINICJE

1.     Sprzedawca – F.H.U. HERMAN  Damian Herman z siedzibą w 41-403 Chełm Śląski

        ul. Gamrot 13d, posiadający numer identyfikacji podatkowej Nip. 627-168-31-61, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach www.herman-chorzow.com sprzedaży towarów lub świadczenia usług. 

 

2.     www.herman-chorzow.com – stworzony przez F.H.U. HERMAN, serwis transakcji on-line,

        pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany przez F.H.U. HERMAN w domenie www.herman-chorzow.com

 

3.     Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.herman-chorzow.com.

 

4.     Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach sklepu www.herman-chorzow.com zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

 

5.     Umowa – umowa zawarta w ramach www.herman-chorzow.com na zasadach wynikających

        z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy www.herman-chorzow.com, pomiędzy Sprzedawcą a

        Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie

        przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.

 

6.     Regulamin Sprzedawcy www.herman-chorzow.com – niniejszy Regulamin Sprzedawcy

        F.H.U. HERMAN.

 

7.     Informacje – dane zawarte na stronach internetowych www.herman-chorzow.com dotyczące

        Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane

        teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów

        towarów itp.

 

8.     Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z serwisu www.herman-chorzow.com, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem www.herman-chorzow.com

 

     II.        WARUNKI ZAMÓWIENIA

Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu

www.herman-chorzow.com, w którym zawarto podstawowe warunki zawarcia Umowy.

 

2.     Zamówienia realizowane są na terenie Polski.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem www.herman-chorzow.com, sposób korzystania z www.herman-chorzow.com przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.

 

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania

w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

 

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku

aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

 

Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa

w  sekcji III Regulaminu www.herman-chorzow.com. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego

Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu www.herman-chorzow.com). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

 

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację

o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji na www.herman-chorzow.com. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

    III.        SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy)

dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w www.herman-chorzow.com, są to:

a.     Przelew bankowy dla płatności w PLN

BZWBK - (PLN)  18 1090 2024 0000 0001 1503 0108

Dane Banku:

ul. Katowicka 72, 41-500 Chorzów

(+48) 32 346 09 38,

fax (+48) 32 346 09 09

Dane kontrahenta:
F.H.U. HERMAN
ul. Gamrot 13d
41-403 Chełm Śląski

b.     Gotówka (przy odbiorze osobistym)

c.     Płatność przy odbiorze (przesyłka) – tylko dla przesyłek w Polsce

d.     Płatność przy odbiorze osobistym

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem

Centrum Rozliczeniowego (dostępne niebawem)

 

Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów

dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

 

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione

w www.herman-chorzow.com przez Sprzedawcę to:

a.     Odbiór osobisty (w siedzibie sklepu)

b.     Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską

c.     Przesyłka kurierska (UPS)

d.     Inne (koszt i warunki dostawy mogą być określane indywidualnie)

5.     Przesyłka kurierska realizowana jest przez (UPS)

6.     Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności

przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego

 – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy, nieobecność odbiorcy pod adresem wskazanym na zamówieniu. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w www.herman-chorzow.com, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

 

  IV.        PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przdstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych. Przypominamy, że mają Państwo wgląd w swoje dane osobowe, możliwość ich zaktualizowania oraz prawo do ich usunięcia z naszej bazy danych. W razie dalszych pytań służymy Państwu pomocą.

 

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani

dane osobowe, jest FHU HERMAN Damian Herman z siedzibą w Chełmie Śląskim ul. Gamrot 13D (dalej FHU HERMAN)

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych?

adres e-mail: herman@herman-chorzow.com

adres pocztowy: FHU HERMAN Damian Herman ul. Gamrot 13D, 41-403 Chełm Śląski.

 

Skąd mamy Pana/Pani dane?

Otrzymaliśmy je od Pana/Pani w związku z skierowanym do nas zapytaniem handlowym, realizacją umowy lub zakupem oferowanych przez nas urządzeń/usług.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez FHU HERMAN?

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, realizacji zakupu lub odpowiedzi na skierowane zapytanie handlowe, w tym do:

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy zostanie lub została złożona;

• obsługi Pana/Pani zapytań, skierowanych za pośrednictwem e-maili

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana/Pani danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FHU HERMAN, którym jest:

• zapewnienie należytej obsługi Klientów;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;

• prowadzenie badań i analiz poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i  potrzeb Klientów;

• obsługa Pana/Pani próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Na podstawie i tylko o ile udzieli Pan/Pani na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• do celów marketingowych np. dostarczania newslettera Spółki.

 

Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe?

FHU HERMAN wymaga podania danych kontaktowych celem realizacji świadczonych usług.  Jeżeli  wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec FHU HERMAN w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez FHU HERMAN; cofnie Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych; lub zostanie złożony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane te powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku    wynikającego z przepisu prawa;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania takich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie

Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne

Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

Dodatkowo w każdym momencie może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy lub wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?  Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich  przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani znalazł/a lub jeżeli nie występują już przesłanki do ich przetwarzania.

Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe?

FHU HERMAN co do zasady nie udostępnia danych osobowych Klientów. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie firmom pośredniczącym i tylko kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zakupu (np. firmy kurierskie dostarczające urządzenia). FHU HERMAN może przekazać Pana/Pani dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

FHU HERMAN przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji, umowy lub zapytania, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez  okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, transakcji, realizacji zapytania handlowego lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym FHU HERMAN zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

V.        REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

1.     Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czteranstodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2.     Sprzedawca nie przedłuża czternastodniowego terminu zwrotu towaru, o którym mowa w części

        V   pkt.1  Regulaminu Sprzedawcy portalu www.herman-chorzow.com

 

3.     Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna

        w  granicach zwykłego zarządu

 

4.     Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy:

        F.H.U.  HERMAN, ul. Gamrot 13D, 41-403 Chełm Śląski

5.     Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu

        przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez

        Kupującego konto bankowe.

 

    VI.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.     Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:

        herman@herman-chorzow.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

       Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

         a.     imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

         b.     datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

         c.     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        d.     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

        e.     kartę gwarancyjną jeżeli została wydana

        f.      paragon lub fakturę potwierdzającą zakup (wystarczy kserokopia)

 

3.     Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę

poprawnie złożonej reklamacji.

O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź

poczty tradycyjnej.

 

VII.        PRZERWY TECHNICZNE

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do www.herman-chorzow.com oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie www.herman-chorzow.com, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

 

VIII.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Sprzedawcy. Sklep

zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu Sprzedawcy w każdym czasie. Klient dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu Sprzedawcy i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu Sprzedawcy dostępna jest również w formacje pdf wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcy

www.herman-chorzow.com zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.     Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.     Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: herman@herman-chorzow.com   lub numerem telefonu +48 603-044-520

 

 

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie